بخشنامه نحوه استفاده از مرخصی استعلاجی و زایمان پرسنل مشمول تامین اجتماعی

بخشنامه نحوه استفاده از مرخصی استعلاجی و زایمان پرسنل مشمول تامین اجتماعی

از آنجا که ماهیانه لیست حقوق و مزایای کارکنان دانشگاه تا هفدهم هر ماه به منظور تایید به ادارات برون دانشگاهی ارسال می گردد در صورت استفاده کارکنان قراردادی و پیمانی از مرخصی استعلاجی مازاد بر ۳ روز و یا مرخصی زایمان، لازم است مراتب در اسرع وقت به اداره کارگزینی و امور مالی اعلام تا در زمان مقرر نسبت به هماهنگی با ادارات مربوطه و قطع حقوق ایام مزبور اقدام گردد، لذا با توجه به اینکه بعضاً مشاهده شده شروع مرخصی استعلاجی و یا زایمان با تاخیر اعلام می گردد که به همین دلیل قطع حقوق و هماهنگی با سازمان تامین اجتماعی صورت نگرفته و حقوق ایام مورد نظر به حساب پرسنل مربوطه واریز و این امر در سوابق بیمه ای فرد خلل وارد نموده و نهایتا پرداخت حقوق ماههای بعد را از سوی سازمان تامین اجتماعی با مشکل مواجه می سازد. بنابراین ضمن تاکید بر رعایت این موضوع از طرف پرسنل و واحد مربوطه، مجددا تاکید و یادآوری می نماید چنانچه کارکنان مشمول، مجبور به استفاده مرخصی استعلاجی مازاد ۳ روز و یا مرخصی زایمان گردند در اولین فرصت و حتی قبل از مکاتبه از سوی واحد مربوطه از طریق فرم موجود در سامانه erp که بدین منظور ایجاد گردیده است اطلاع رسانی نمایند تا تمهیدات لازم جهت هماهنگی با امور مالی و سایر ادارات مربوطه بعمل آید.

                                                                                                                                                با تشکر

Leave a Reply