معاونت اداری و مالی

حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه متولی برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص نظام اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه در قالب قوانین، مقررات و مصوبات است و با اجرای قوانین و نظارت بر ضوابط امور مالی، اداری، نیروی انسانی و تأمین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز، زمینه لازم برای تحقق اهداف مقدس دانشگاه و آموزش عالی را فراهم می نماید.

آیین‌نامه‌ها

 

کارشناسان

 • مهدی حیدرزاده (امور هیئت علمی و بازنشستگان)
  تلفن: 31177533-023
 • طاهره ملایی (حضور و غیاب و  مرخصی)
  تلفن: 31177553-023
 • سیده اعظم میرعماد (امور کارکنان)
  تلفن: 31177536-023

کارشناس امور رفاهی

نام و نام خانوادگی: افسانه امیرعبدالهیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

گرایش تحصیلی: مدیریت نیروی انسانی

تلفن:  ۳۵۲۲۰۱۱۹-۰۲۳  و ۳۱۱۷۷۵۲۳-۰۲۳

پست الکترونیک: refahi@du.ac.ir

کارشناسان

مهندس محمدحسین اصغری

تلفن: 35220231-023 و 31177513-023

کارشناسان

مهدی یزدانی

تلفن: 35220396-023 و 31177340-023

کارشناسان

ابوالفضل ناصریان

تلفن: 35220396-023 و  31177340-023

سرپرست امور مالی دانشگاه

 • نام و نام خانوادگی: جواد حلاجیان
 • مدرک تحصیلی: فوق لیسانس حسابداری
 • تلفن:  ۳۵۲۲۰۰۹۳-۰۲۳ و 31177540-023

وظایف و اختیارات :

 • اعمال نظارت مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ، مفاد آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ها و مصوبات هیات امنا،
 • تطبیق هزینه ها و پرداخت ها ، درآمدها و دریافت های دانشگاه با مفاد آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاهها و…
 • مصوبات هیأت امناء و سایر قوانین و مقررات مربوط و حصول اطمینان از صحت محاسبات مالی و اصالت و کفایت اسناد و مدارک مثبته در مورد میزان و تحقق هر یک از آنها،
 • نگاهداری حساب و تنظیم گردش های مالی و نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر و مدارک مالی،
 • نگاهداری و حفظ و حراست و تحویل و تحول وجوه ، نقدینه ها ، سپرده ها و اوراق بهادار،
 • نگاهداری حساب و نظارت بر اموال دانشگاه،
 • همکاری در تهیه و تدوین به موقع بودجه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای.

عاملین مالی دانشگاه

 • عامل مالی امور دانشجویی و فرهنگی
  آقای مصطفی مقدسی
 • عامل مالی دانشکده هنر – معاونت آموزشی – دانشکده فیزیک- دانشکده فنی و مهندسی
  ————
 • عامل مالی معاونت پژوهشی
  آقای حسینعلی لطفی
 • وظایف: انجام هزینه های حوزه فعالیت با توجه به تخصیص پرداخت شده از امور مالی سازمان مرکزی

جمعداری اموال

 • آقای مصطفی نادعلی زاده 31177563-023
 • وظایف: ثبت و کنترل کلیه اموال دانشگاه

معاون اداری و مالی: دکتر جواد قاسمیان
تلفن: 31177524-023

مدیر امور اداری: سیدحسین میرعماد
تلفن: 31177511-023

مدیر امور مالی: جواد حلاجیان
تلفن: 31177540-023

TOP