کمیته ها و شوراهای دانشگاه دامغان

هیات اجرایی منابع انسانی اعضای غیر هیات علمی

هیات اجرایی منابع انسانی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه دامغان به استناد بند ۸ ماده ۱ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها با ترکیب و اختیارات ذیل تشکیل شده است:

ترکیب اعضا:

 • معاون اداری و مالی دانشگاه – رئیس هیات
 • مدیر امور اداری – دبیر هیات
 • نماینده کمیسیون دائمی هیات امناء
 • مدیر امور مالی
 • مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری
 • رئیس اداره کارگزینی و رفاه
 • کارشناس مسؤول تشکیلات و بهبود روش ها

اهم وظایف و اختیارات:

 • نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی؛
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین نامه تشکیلات؛
 • تهیه شرح شغل، وظایف و شرایط احراز کلیه مشاغل برای طرح در کمیسیون دائمی موسسه؛
 • تعیین اولویت های استخدام و نحوه انتخاب افراد در قالب مجوزهای صادره از سوی هیات امنا؛
 • تعیین تعداد و احراز شرایط به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای وظایف پست های سازمانی بدون متصدی، به صورت قراردادی برای طرح در کمیسیون دائمی موسسه؛
 • بررسی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی، برای طرح در کمیسیون دائمی موسسه؛
 • تغییر، اصلاح و ایجاد پست از محل حذف پست های سازمانی به پیشنهاد دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه در قالب پست های سازمانی مصوب؛
 • بررسی و تصویب طرح جامع آموزش ضمن خدمت و تمهید راهکارهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه های بهسازی و توانمندسازی اعضا؛
 • بررسی و تایید دوره های آموزشی ضمن خدمت و صدور گواهی نامه های مربوط با امضای مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری یا عناوین مشابه و رئیس موسسه؛
 • بررسی و پیشنهاد صدور مجوز تبدیل وضعیت اعضا از قراردادی به پیمانی، از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در چهارچوب مقررات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی به هیات امنا؛
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست های بازخریدی، استعفا و بازنشستگی پیش از موعد اعضا؛
 • بررسی و تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل موجود در موسسه و اتخاذ تصمیم در خصوص برقراری فوق العاده مذکور و تعیین تاریخ اجرای آن؛
 • بررسی و تصویب طرح های تحول اداری و نظام پیشنهادات و نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول؛
 • بررسی سوابق اعضا در خصوص ارتقای رتبه و اتخاذ تصمیم در چارچوب ضوابط مربوط؛
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادهای نو که از سوی اعضا ارائه می شود در چارچوب نظام پیشنهادات؛
 • تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز برای اجرای آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و تشکیلات حسب مورد؛
 • سایر مواردی که در حوزه مدیریت منابع انسانی از سوی کمیسیون دائمی هیات امنا ارجاع می گردد.

شورای اداری و مالی دانشگاه

ترکیب اعضا:

 • رئیس دانشگاه
 • معاون اداری و مالی دانشگاه
 • مدیر امور اداری
 • مدیر امور مالی
 • دبیر شورای اداری و مالی: مدیر امور اداری

اهم وظایف و اختیارات:

 • این شورا در اجرای تبصره ماده ۲ موضوع وظایف و اختیارات هیات اجرایی منابع انسانی، به عنوان کارگروه هیات اجرایی، تهیه و تنظیم برنامه ها و طرح ها در زمینه اداری و مالی، ونیز فراهم آوردن امکانات مناسب و کمک به امور اجرایی و همکاری در تعیین و تبیین خط مشی کلّی امور اداری و مالی دانشگاه را عهده دار می باشد.