ردیفموضوعلینک دانلود/ متن خبر
1آیین نامه برقراری حق اولادمتن خبر
2ECEبخشنامه در خصوص اجرای قانون ساعت کار بانوان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیمتن خبر
3آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی (کارکنان)دریافت
4آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمیدریافت