در اجرای مواد ۳۵ و ۳۶ آیین نامه استخدامی اعضای محترم هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه در ارتباط با پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد، متذکر می گردد که پرداخت حق اولاد در مورد فرزندان ذکور تا سن ۲۰ سال و در صورت ادامه تحصیل و غیر شاغل بودن تا ۲۵ سال تمام و برای اولاد اناث نداشتن شغل یا همسر خواهد بود و در موارد خاص پزشکی نیز ارائه گواهی از ارگان های ذیصلاح مورد نیاز می باشد. لذا خواهشمند است در صورت هرگونه تغییر در ارتباط با کمک هزینه عائله مندی و اولاد (ازدواج، اشتغال، ادامه تحصیل و..) مراتب را از طریق اتوماسیون اداری و در اسرع وقت به اداره کارگزینی و رفاه اعلام فرمایید.

بدیهی است تبعات ناشی از عدم اعلام تغییرات مربوطه و ارسال مدارک بعهده خود عضو می باشد.

ضمناً در صورت قطع کمک هزینه اولاد (به دلیل عدم ارائه گواهی تحصیلی در ابتدای هر ترم) برقراری مجدد این هزینه از تاریخ ارسال مدارک از سوی عضو می باشد.

Leave a Reply