ردیف

موضوع فرآیند

مشاهده

۱

 انتقال حق بیمه سوابق غیردولتی images
 ۲ بازنشستگی کادر قراردادی کار معین  images
 ۳  انتقال حق بیمه سوابق غیردولتی  images
 ۴   انتقال حق بیمه ایام خدمت غیررسمی دولتی  images
 ۵ بازنشستگی (کادر رسمی و پیمانی)  images
 ۶  مدارک تشکیل پرونده استخدامی(هیات علمی)  images
 ۷  مدارک جهت تعیین سوء پیشینه(تااطلاع ثانوی)  images