لیست امکانات رفاهی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی موجود برای نوروز ۹۷


ردیفنام دانشگاه/موسسهدریافت فایل
1میبددانلود
2سمناندانلود
3شهرضا اصفهاندانلود
4شهید باهنر کرماندانلود
6خوانساردانلود
7شیرازدانلود
8مازندراندانلود
9اصفهاندانلود
10سرعین-اردبیل(تور)دانلود
11بنیاد دانشگاهی فردوسیدانلود
12قشمدانلود
13زنجاندانلود
14کرمانشاهدانلود
15
فردوسی مشهددانلود
16نیشابوردانلود
17چابهاردانلود

کارشناس امور رفاهی

نام و نام خانوادگی: افسانه امیرعبدالهیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

گرایش تحصیلی: مدیریت نیروی انسانی

تلفن:  ۳۵۲۲۰۱۱۹-۰۲۳    داخلی ۵۲۳

پست الکترونیک: refahi@du.ac.ir

لیست امکانات رفاهی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی موجود برای نوروز ۹۸

ردیفنام موسسه/دانشگاهدریافت فایل
1شیرازدریافت
2شهرضادریافت
3کرماندریافت
4کرمانشاهدریافت
5یزددریافت
6زنجاندریافت
7سمناندریافت
8میبد یزددریافت
9قمدریافت