سرپرست امور مالی دانشگاه

نام و نام خانوادگی: جواد حلاج ئیان

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس حسابداری

تلفن:  ۳۵۲۲۰۰۹۳-۰۲۳    داخلی ۵۴۰

وظایف و اختیارات :

  • اعمال نظارت مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ، مفاد آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ها و مصوبات هیات امنا،
  • تطبیق هزینه ها و پرداخت ها ، درآمدها و دریافت های دانشگاه با مفاد آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاهها و…

مصوبات هیأت امناء و سایر قوانین و مقررات مربوط و حصول اطمینان از صحت محاسبات مالی و اصالت و کفایت اسناد و مدارک مثبته در مورد میزان و تحقق هر یک از آنها،

  • نگاهداری حساب و تنظیم گردش های مالی و نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر و مدارک مالی،
  • نگاهداری و حفظ و حراست و تحویل و تحول وجوه ، نقدینه ها ، سپرده ها و اوراق بهادار،
  • نگاهداری حساب و نظارت بر اموال دانشگاه،
  • همکاری در تهیه و تدوین به موقع بودجه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای.

عاملین مالی دانشگاه

 

عامل مالی امور دانشجویی و فرهنگی

آقای مصطفی مقدسی

 

عامل مالی دانشکده هنر – معاونت آموزشی – دانشکده فیزیک- دانشکده فنی و مهندسی

————

 

عامل مالی معاونت پژوهشی

آقای حسینعلی لطفی

 

 

وظایف: انجام هزینه های حوزه فعالیت با توجه به تخصیص پرداخت شده از امور مالی سازمان مرکزی

جمعداری اموال

آقای مصطفی نادعلی زاده                      داخلی ۳۴۰

وظایف: ثبت و کنترل کلیه اموال دانشگاه