ردیف

اسامی دندان پزشکان نام مرکز درمانی آدرس

شماره تماس

۱

آقای دکتر بهروز بشارتی

درمانگاه جواد الائمه (سپاه دامغان) دامغان – بلوار جنوبی- جنب آزمایشگاه شفا

۳۵۲۵۱۰۴۰

۲

آقای دکتر محمد رسول اسدی نژاد

درمانگاه جواد الائمه (سپاه دامغان) دامغان – بلوار جنوبی- جنب آزمایشگاه شفا

۳۵۲۵۱۰۴۰

۳

آقای دکتر عیسی دولتیان

درمانگاه جواد الائمه (سپاه دامغان) دامغان – بلوار جنوبی- جنب آزمایشگاه شفا

۳۵۲۵۱۰۴۰

۴

خانم دکتر سارا حیدریان

درمانگاه جواد الائمه (سپاه دامغان) دامغان – بلوار جنوبی- جنب آزمایشگاه شفا

۳۵۲۵۱۰۴۰

۵

آقای دکتر محسن صفائیه

مطب خصوصی

سمنان – بلوار قدس – نبش میدان عدالت –قدس ۱۹ – ساختمان بابک طبقه اول واحد۱

۳۳۳۴۴۸۵۸

۶ خانم دکتر مریم همتی مطب خصوصی سمنان – باغ فردوس – ساختمان همت – روبروی بانک ایران زمین- طبقه دوم

۳۳۳۴۶۶۱۱