قابل توجه بیمه شدگان محترم تکمیل درمان ۱۳۹۶-۱۳۹۵

 شرایط و تعهدات بیمه تکمیلی درمانی دانشگاه

شرایط و تعهدات :

 طرح گروهی فول درمان ( با تعهد دندان‌پزشکی )