سمت: معاون اداری و مالی دانشگاه دامغان

نام و نام خانوادگی : سید سعیدالرضا اسلامی

مدرک تحصیلی : دکتری علوم زمین

تلفن: ۳۵۲۲۰۰۹۶-۰۲۳    داخلی :۵۲۴

فکس: ۳۵۲۲۰۰۹۶-۰۲۳

به منظور تحقق اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه وظیفه برقراری نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات وضوابط اداری و مالی، را عهده دار است.

 

وظایف و اختیارات

 • همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه.
 • رسیدگی به هدفهای اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف.
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود.
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی و حقوقی دانشگاه.
 • ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.
 • اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه.
 • شرکت در شوراها، کمیسیون ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی و حقوقی در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه.
 • تهیه و اجرای طرح های رفاهی کارکنان با توجه به امکانات دانشگاه.
 • انجام امور استخدامی و تامین نیروی انسانی دانشگاه طبق مقررات و ضوابط مربوط.
 • بررسی و پیشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامی اعضاء هیات علمی به مراجع ذیصلاح.
 • همکاری با دیگر معاونت ها و واحدهای مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه.
 • نظارت بر انجام امور نگهبانی و انتظامی دانشگاه با همکاری واحد حراست دانشگاه.
 • انجام سایر امور محوله از طرف ریاست دانشگاه.